Izplačilo plač za marec 2020

Po 33. členu ZIUZEOP so vse plače (tudi tiste, ki presežejo trikratnik minimalne plače) delavcev za zasebnem sektorju oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevke je potrebno obračunati in prikazati na plačilni listi, ne bo pa jih potrebno plačati.

O izplačanih plačah, za katere velja ukrep oprostitve plačila prispevkov, delodajalci, ki so plačniki davka, davčnemu organu ločeno poročajo v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1).

Pri plačah, ki so nižje od trikratnika minimalne plače, bo delavcu potrebno obračunati in plačati krizni dodatek v višini 200 EUR.

Oprostitev velja za tiste delavce, ki opravljajo delo in prejemajo plačo, prav tako pa se oprostitev plačila prispevkov prizna za zaposlene, ki so na dopustu in prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim odstavkom 137. člena ZDR-1.

Ukrep velja, po razlagi FURS, že od 13.3.2020, torej se upošteva v sorazmernem delu že za mesec marec 2020! Ne glede na obveznost izplačila kriznega dodatka, bo uveljavljanje te pomoči za delodajalca dejansko v pomoč.

Omejitev glede koriščenja te ugodnosti države praktično ni, z izjemo prepovedi delitve dobička, izplačil plač za poslovno uspešnost in nagrad poslovodstvu v letu 2020 (99. člen ZIUZEOP). V primeru kršitve te prepovedi, bo FURS izdal ugotovitveno odločbo, na podlagi katere bo potrebno tovrstno državno pomoč vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.